Az Áraréna.hu a szabályzat elfogadását az Áraréna.hu és Ön, mint felhasználó között megállapodásként fogadja el, a jelen Szabályzatban megfogalmazott együttmûködési és használati feltételek figyelembe vételével.

Áraréna.hu szabályzata a mûködés és használat tekintetében

1. A Szabályzat tárgya

Az Áraréna.hu online adatbázisában lehetõséget biztosít az Ön és a cége (szolgáltatók esetén) (továbbiakban „Szolgáltató”) számára, hogy szolgáltatásaival és cégadataival az Áraréna.hu-n megjelenhessen, ezzel a szolgáltatásait hirdetve. A szabályzatban foglaltak betartása esetén ezt az Áraréna.hu biztosítja a Szolgáltató számára.

Az Áraréna.hu adatbázisában a Szolgáltatók mellett a lapot böngészõknek (továbbiakban „Felhasználó”) is van regisztrálási lehetõségük, mellyel különbözõ jelzési és értesítési stb. funkciókat vehetnek igénybe. A szabályzatban foglaltak betartása esetén ezeket az Áraréna.hu biztosítja a Felhasználó számára.

Az Áraréna.hu értelmezésében egy Szolgáltató egyben Felhasználó is.

2. Az Áraréna.hu jogai és kötelezettségei

(a) Az Áraréna.hu fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást bármely Felhasználótól vagy Szolgáltatótól, aki:
- Olyan szolgáltatást értékesít, illetve olyan anyagot jelenít meg, amely illegális, vulgáris
, obszcén, visszataszító, veszélyes, illetve más módon nem megfelelõ.
- Az általa értékesített szolgáltatásokra panaszok érkeznek, amelyek alkalmasak lehetnek az Áraréna.hu hírnevének csorbítására.
- A szolgáltatás bármely részének hibás mûködését okozza.
- Hivatalos szervek (hatóságok, bíróságok) részérõl eljárás indult ellene, illetve nyomozás tárgya lett.
- Egyéb más módon rontja az Áraréna.hu üzleti hitelét.

3. A Szolgáltató és Felhasználó jogai és kötelezettségei

(a) A Szabályzatban szereplõ feltételek elfogadásával együtt a Szolgáltató
- Kijelenti, hogy valódi, hiteles és aktuális információt szolgáltat vállalkozásáról az adminisztrációs oldalán.
- Elfogadja, hogy amennyiben a közölt adatok nem felelnek meg a fenti követelményeknek, az Áraréna.hu jogosult a megállapodás felmondására, és az Áraréna.hu a Szolgáltató részérõl történõ használatának megtagadására.
- Felelõsséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért és a megjelenített, felhasznált anyagokért.

(b) A Szabályzatban szereplõ feltételek elfogadásával együtt a Felhasználó
- Kijelenti, hogy valódi, hiteles információt közöl az egyes szolgáltatók értékelésekor, továbbá Szolgáltató esetén a saját cégét nem értékeli.
- Elfogadja, hogy amennyiben a közölt adatok nem felelnek meg a fenti követelményeknek, az Áraréna.hu jogosult a megállapodás felmondására, és az Áraréna.hu a Felhasználó részérõl történõ használatának megtagadására, az általa felvitt adatok törlésére.
- Felelõsséget vállal az általa bejegyzett szövegekért.

(c) A Szolgáltató/Felhasználó segítséget igényelhet bármely olyan problémában, amely a szoftver hasznosítása során felmerül. Igény szerint segítséget az adminisztrációs oldalon feltüntetett elérhetõségeken kérhet. Az Áraréna.hu fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen támogatás mértékét és a rendelkezésre állás óraszámát illetõen szabadon rendelkezzen.

(d) A Szolgáltató ezúton nyilatkozatot tesz, valamint garantálja, hogy a hatályos magyar törvények és rendelkezések alapján jogosult:
- Az általa felsorolt szolgáltatások biztosítására. Rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, mely ezen szolgáltatások értékesítéséhez és reklámozásához szükséges.

(e) A Szolgáltató/Felhasználó ezúton nyilatkozatot tesz, valamint garantálja, hogy az alábbi tevékenységeket nem végzi:
- Nem végez, illetve nem segít elõ olyan tevékenységet, mely a hatályos magyar törvényekkel illetve rendelkezésekkel ellentétes, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: illegális termékek értékesítése, export-import rendelkezések megsértése.
- Harmadik személy megrágalmazása, személyiségi jogainak megsértése.
- Harmadik személy jogainak megcsorbítása, beleértve, de nem kizárólagosan az intellektuális, üzleti, Szabályzat alapján átruházott jogokat.
- Nem terjeszt ún. .junk mail.-t vagy .spam.-et, azaz tömeges mértékû kéretlenül megküldött e-mail-t, illetve nem él semmiféle etikátlan marketing módszerrel.

(f) A Szolgáltató/Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Áraréna.hu "böngészõ" programokkal történõ használatra van kifejlesztve, és sem az Áraréna.hu, sem a Szolgáltató/Felhasználó nem kötelezi el magát semmilyen speciális szoftver támogatására.

(g) A Szolgáltató/Felhasználó felelõs valamennyi mûszaki feltétel (telefonvonal, számítógép hardver és egyéb berendezés) rendelkezésre állásáért és fenntartásáért, amely az Áraréna.hu adminisztrálásához szükséges. Az Áraréna.hu nem biztosítja a felhasználói oldalon az Áraréna.hu késõbbi használatához (adatmódosítás) szükséges mûszaki feltételeket.

(h) A Szolgáltató vállalja, hogy az adminisztrációs oldalon (cég elérhetõség és felhasználói elérhetõség) megadott e-mail-jeit napi rendszerességgel megtekinti.

(i) A Szolgáltató tevékenysége mindenben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.


4. Kapcsolat

A Felhasználó az Áraréna.hu munkatársaival az alábbi elérhetõségen tudja felvenni a kapcsolatot:
E-mail: admin@ararena.hu


5. A felelosség korlátozása

Az Áraréna.hu a Szolgáltató sikeres üzleti tevékenységéért semmiféle felelõsséget nem vállal.

6. Díjak

Az Áraréna.hu-n történõ regisztráció és megjelenés díjtalan (ez alól a „banner” illetve „kiemelt ajánlat”-os megjelenés kivétel).


7. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat határozatlan idõre szól, mely a Szabályzat elfogadásakor lép hatályba. Bármely fél a Szabályzatot azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja, melyrõl köteles a másik felet írásban (e-mail) a felmondás érvénybelépésének napját megelõzõen értesíteni.
A Felhasználó/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az elállás jogát, amennyiben az Áraréna.hu a szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat feltételei szerint már megkezdte.

8. A Szabályzat teljessége

A Szolgáltató/Felhasználó által elfogadott jelen Szabályzat tartalmazza a Felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodást, és így a korábbi esetleges írásbeli vagy szóbeli megállapodásokat érvényteleníti, illetve felváltja.


9. Egyéb rendelkezések

(a) Az Áraréna.hu fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzat részét vagy egészét, így különösen az árlistát bármikor módosíthassa. A Felhasználót ebben az esetben 8 nappal korábban, hitelt érdemlõ módon, a Felhasználó által megadott e-mail címen keresztül értesíti, és a változtatásokat feltünteti az adminisztrációs oldalon. Ha azt a Felhasználó nem fogadja el, jogosult a megállapodást felmondani azzal, hogy a megállapodás megszûnéséig a régi feltételek érvényesek.

(b) A szolgáltatással összefüggésben a Felek az egymás felé küldendõ értesítéseket e-mail formájában teszik meg. A Felek ezen elektronikus úton történõ értesítéseket joghatályosnak fogadják el azzal, hogy a Felek jogosultak kérni az elektronikus úton küldött értesítéseknek más, hagyományos módon (telefon, fax) való megerõsítését is.

(c) A szerzõdõ Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülõ vitákat elsõsorban peren kívül, békés úton, tárgyalásokkal rendezik.

(d) A jelen Szabályzatban foglaltakat a Felek elolvasták, mindenben elfogadják.

(e) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, valamint a 17/1999 (II.5) Kormány rendelet (A távollévõk között kötött Szerzõdésekrõl).

(f) A testre szabott kiszolgálás érdekében az Áraréna.hu a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

(g) Az Áraréna.hu rendszerében az egyes szolgáltatókkal kapcsolatos véleményeket csak regisztrált vásárlók írhatnak. Ehhez regisztrációkor meg kell adni a nevet, felhasználónevet és az e- mail címet. A regisztrációt visszaigazoló e-mailben kell jóváhagyni. A felhasználónév és a szolgáltatással kapcsolatos vélemény a lapon megjelenik, tehát nyilvánosságra kerül.

(h) A Felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Áraréna.hu technikai jellegû vagy reklámtartalmú üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel az Áraréna.hu birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerbõl. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerõsíti, így elkerülhetõ, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésbõl mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

(i) Az Áraréna.hu adatbázisba való regisztráció után a felhasználó változó rendszerességgel kap tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, esetleges funkcióváltozásokról, szabályokról, az Áraréna.hu hírlevelében. Az Áraréna.hu regisztráció törlésekor a felhasználó e-mail címe automatikusan törlõdik a hírlevél adatbázisából is.

10. Kiegészítõ szolgáltatások, egyéb feltételek a mûködéssel kapcsolatban:

(a) Kapcsolattartás: Az Áraréna.hu munkatársaival a kapcsolatfelvétel e-mail-ben történik. A Felhasználó elfogadja, hogy az elektronikus leveleket kizárólag a Szabályzatban meghatározott e-mail címre küldi, az egyéb esetekben történt elmaradásokért a Árarena.hu felelõsséget nem vállal.


Budapest, 2009. február 1.